BABYLONIEN OCH ASSYRIEN

Inledning

 

Efter att det nysumeriska riket hade gått under omkring 2000 f.Kr. härskade i ungefär 1500 år de närbesläktade, semitisktalande, assyrierna och babylonierna omväxlande över Mesopotamien och angränsande områden. Babylonien var den södra delen av Mesopotamien (innefattande det gamla Sumer och Akkad) medan Assyrien låg i den norra delen. De var krigiska folk och båda skapade de tidvis  stormakter som omfattade stora delar av Främre Orienten men båda  kände de sig också som arvtagare till den gamla sumeriska kulturen och förde denna vidare. Karta över Mesopotamien
 

Gammalassyriska riket


 

Assyrien hörde kulturellt sett intimt samman med Babylonien. Området hade under 2000-talet f.Kr. lytt under sumerisk respektive akkadisk överhöghet. Under Gammalassyrisk tid(ca 2000-1750 f.Kr) styrdes Assyrien för det mesta av inhemska furstar men mot slutet av perioden blev det en vasallstat under Babylonien. 

Sidans topp

Gammalbabyloniska riket

 

Under Hammurabi (ca 1792-1750 f.Kr.) blev Babylonien ett mäktigt rike som även innefattade områden i norra Mesopotamien inklusive, för en kort tid, städer i Assyrien. Hammurabi är mest känd för sina lagar, inhuggna i sten(1). Babylonierna förde den sumeriska lagtraditionen vidare men införde hårdare straff. Vedergällningens princip gällde - "öga för öga, tand för tand." Lagarna var också orättvisa på så sätt att brott begångna mot personer med hög social ställning bestraffades hårdare än brott mot personer med lägre social ställning. Detta är historiens äldsta bevarade lagsamling.

Karta t.h: Babylonien under Hammurabis tid (The Near East).

I detta "Gammalbabyloniska" rike var Babylon huvudstad. Dess storhetstid inleds nu under kung Hammurabi. Staden fortsatte att vara den andliga metropolen i tvåflodslandet även efter det gammel- babyloniska rikets fall och under hela den assyriska perioden. Både assyrier och babylonier räknade staden som sitt kulturella centrum vilket inte hindrade att den förstördes flera gånger under nyassyrisk tid då babylonierna hade gjort uppror. 

T.v: Hammurabi stående inför solguden Shamash. Detalj av stele som också innehåller de 282 lagarna. (© [Louvre.edu] 1999)

 

Vid denna tid skrevs den babyloniska sammanhängande versionen av Gilgamesheposet. Grundtemat är sökandet efter det eviga livet. Där ingår också berättelsen om den "stora floden" som, via kanaanéerna, förmedlades till israeliterna och i biblisk tradition blev syndafloden. 

Sidans topp


Nyassyriska riket

Under Hammurabis efterföljare försvagades dock Babylonien och omkring 1600 f.Kr. kom det under kassitisk överhöghet(2). Från 1300-talet f.Kr. uppnådde istället Assyrien en allt starkare ställning i Främre Orienten. Efter Hettitrikets fall ca 1200 f.Kr. var Assyrien den enda kvarvarande stormakten i Främre Asien och dominerade världshistorien i 600 år framåt. 

T.h: Hjälte attackerar lejon. Ur Gilgamesheposet. (© [Louvre.edu] 1999).

 

Rikets verkliga storhetstid inleds under 800-talet f.Kr. Under Tiglatpilesar III:s regering (745-727 f.Kr.)lades grunden för det Nyassyriska rikets ledande ställning som världsmakt. Assyrien gjorde sig känt som en hård militärstat. Besegrade folk deporterades för att försvaga deras motståndskraft.

 

Detta råkade t.ex. judarna ut för  år 732 f.Kr. då en del av det judiska folket fördes till Assyrien. Under Assurbanipal (668-662 f.Kr.) uppnådde riket sin största utbredning då även Egypten erövrades och för en tid ingick i riket. Under hans son försvagades det dock och till slut  besegrades det fullständigt av en babylonisk-medisk koalition(3). Dess huvudstad Ninive föll 612 f.Kr. och jämnades med marken. Resterna av det assyriska folket försökte återupprätta en ny stat i norra Mesopotamien men blev efter ett par år tillintetgjorda. Sedan dess har ingen assyrisk stat existerat men i vår tid finns fortfarande en arameisktalande minoritet i nuvarande Syrien, Turkiet och Irak som kallas assyrier (4).

 

 

T.v: Stridsscener från ett krigståg mot Elam under Assarhaddons regering (680-669 f.Kr)  (© [Louvre.edu] 1999)

 

 


Stormakten Assyrien.

Sidans topp

Nybabyloniska riket

 

Babylonierna kunde nu istället återigen skapa ett mäktigt Nybabyloniskt rike (626-539 f.Kr.) De använde sig nu också av hårda metoder. Under Nebukadnessar II:s fälttåg råkade exempelvis judarna återigen illa ut då delar av befolkningen, efter ett uppror, bortfördes i den "Babyloniska fångenskapen" och Jerusalem förstördes år 589 f.Kr.  

Nebukadnessar är annars framför allt känd för de byggnadsverk som han lät uppföra i Babylon, nu en storstad med ca en miljon invånare och den tidens internationella centrum. Staden var bland annat känd för sina hängande trädgårdar som under antiken räknades till världens sju underverk. Där fanns också tempeltornet eller det som i bibeln kallades för Babels torn.

Se del av Ishtarporten samt målning av Babels torn !

T.h: Det Nybabyloniska riket. (The Near East).

Karta: Gammalbabyloniska och Nybayloniska riket (NE)


Det Nybabyloniska riket blev dock inte så långlivat. År 539 f.Kr. erövrades det av perserna, ett indoeuropeiskt folk som kom norrifrån och skapade ett av forntidens mäktigaste riken. Till dessa återkommer vi i avsnittet om Antiken.

Babylonierna tog över sumerernas  kultur(5). Den sumeriska matematiken och astronomin vidareutvecklades. Deras kunskaper låg till stor del till grund för den senare grekiska vetenskapen inom dessa områden.

Sidans topp


KOMMENTARER

1) Hammurabis lag: se t.ex: Hammurabi´s Code of Laws. Tillbaka

2)
Kassiter: Ett folk som bodde mellan dagens Irak och Iran. Tillbaka

3) Mederna: Iransk folkgrupp. Efter det mediska rikets fall 549 f.Kr. assimilerades de i den persiska folkgruppen. Tillbaka

4)Många assyrier har invandrat till Sverige. En del av dem bekänner sig till den nestorianska kristendomen och hör till Österns assyriska kyrka. Totalt finns ca 200 000 nestorianer i Irak och Nordamerika. En mindre grupp finns i Sverige. Under 1500- och 1600-talet bröt sig en del ut ur Österns assyriska kyrka och bildade den Kaldeiska kyrkan som är unierad med Rom. I Irak är det den största kristna kyrkan med ca 175 000 trosbekännare. Den leds av patriarken av Babylon. I Sverige finns också en kaldeisk invandrargrupp.

Förutom dessa två kyrkor finns i detta område också den Syrisk-ortodoxa kyrkan med rötter i den äldsta kristenheten. Efter korstågen, mongolernas härjningar och den turkiska folkvandringen samt förföljelser i modern tid finns idag i kärnområdet i Turkiet och Mesopotamien endast några tiotusen kvar. Emigranterna uppgår till några hundra tusen (dessutom finns i Indien en stor syrisk-ortodox kyrka med en miljon medlemmar).
Den svenska syrisk (syriansk) - ortodoxa kyrkan har ca 35 000 medlemmar som invandrat från Turkiet, Syrien, Irak och Libanon. En splittring inom denna har uppstått på grund av frågan om de kristna syrierna skall betecknas som assyrier eller syrianer. Assyrisk står då för de som eftersträvar ett återupplivande av en assyrisk stat. (Källa: NE; för vidare information - se utredningen Assur eller Aram - språklig, religiös och nationell identifikation hos Sveriges assyrier och syrianer (Bengt Knutsson 1982).
Tillbaka

5) Det gjorde även assyrierna, men de är mindre kända som skapande kulturfolk med undantag av byggnadsväsen och historieskrivning. Tillbaka

Sidans topp


BILDER OCH KARTOR

1) Hammurabi (Louvre.edu)
2) Gilgamesh (Louvre.edu)
3) Assyriska stridsscener (Louvre.edu)
4) Assyrian Empire (The Fertile Crescent. Ej längre på Internet)
5) Babylonian Empire (Poppa´s World History, The Near East)

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002