Den livländska ordensstaten
Innehåll: Svärdsriddarna, Den tyska orden, Ordensstaten, Nedgång och fall, Kommentarer.


Svärdsriddarna

Ett sjöslag år 1210 mellan kurer (forntida letter) och tyska korsriddare, i närheten av Gotland, slutade med de förras seger. I fortsättningen fick dock de baltiska folken det svårare att försvara sig mot den tyska expansionen.

Från 1200-talet ökade kampen om inflytande både i Estland och området söder därom dvs det som senare kom att kallas Lettland. Tyskar, danskar, polacker och svenskar samt senare även ryssar deltog i kampen. Gutar (från Gotland) hade under 1100-talet fortsatt att segla på Novgorod och de tros ha bidragit till Tallinns uppkomst. Norra delen av dagens Estland erövrades 1219 av danskarna, under kungen Valdemar II Sejr. Danskarna anlade en borg som de kallade Reval (esterna kallade den Taani linna,
Danskborgen). Staden, som idag heter Tallinn blev 1285 medlem av Hansan(1). Ovan: del av av den välbevarade ringmuren runt dagens Tallinn.

Samtidigt kom emellertid den tyska svärdsriddarorden till området. Riga grundades 1201 av tyskarna. Området runt om och inlandet innanför Rigabukten erövrades. Då det befolkades av liver kom det att kallas Livland. År 1227 fick svärdsriddarna även kontrollen över det danska området i nuvarande Estland. Genom den tyska erövringen under 1200-talet av alla dessa områden, dvs ungefär hela dagens Estland och Lettland, kom begreppet Livland att omfatta detta större område. Tyskarna kom att på lokalplanet - ekonomiskt, socialt och kulturellt - dominera hela detta område under nästan 700 år. T.h: Det gamla Livland. (Historiska museet i Tallinn.).

Sidans topp

Den tyska orden


Svärdsriddarorden försvagades visserligen på 1230-talet men det hade under tiden dykt upp en ny tysk maktfaktor, den tyska orden. Svärdsriddarna tvingades 1237 att inordna sig som en del av den större tyska orden(2). Svärdsriddarorden gick vanligen under benämningen den livländska orden. Den livländska och den tyska orden bildade alltså en federation där den livländska intog en underställd roll men de fortsatte att verka var för sig.

T.v: Ruinerna av borgen i Haapsalu som ursprungligen uppfördes av den tyska orden.


Danskarna fick under denna tid (1238) tillbaka sitt område i norra Estland . De tyska riddarna försökte expandera österut men besegrades (1242) på Peipussjön av Novgorods furste Alexander Nevskij(3).

Efter ett estländskt bondeuppror i det danska Estland 1343-46 sålde danskarna området till orden. Därigenom behärskade nu den tyska adeln hela den baltiska kuststräckan från Danzig till Narva. Se kartor på webplatsen Baltic historical maps, alternativt: Tyska orden 1470 (KMLA).

Sidans topp

Ordensstaten


Den medeltida livländska ordensstaten var en politiskt splittrad skapelse. Däri ingick förutom själva orden med dess riddare, ärkebiskopen av Riga, andra självständiga biskopsdömen samt rika hansestäder. Formellt lydde allt under det tysk-romerska riket.

T.v. en biskop och t.h. en kanik. En kanik , eller domherre, var en präst eller munk som var verksam vid en domkyrka. (Haapsalu museum)

 

Det förekom ganska mycket inre konflikter och fejder. Den sammanhållande faktorn bestod främst av den krigsmakt som orden utgjorde. Det var alltså en mycket speciell sorts riksbildning där riddarorden utgjorde ryggraden. I städerna, varav många tillhörde Hansan, dominerade tyska borgare och på landsbygden var den baltiska bondebefolkningen utsatt för ett hårt förtryck från den tyska godsägaradeln.

Sidans topp

Nedgång och fall


Under 1400-talet fick den tyska orden en svår fiende i Polen-Litauen som från 1385 bildade en union. Vid Tannenberg (1410) led de tyska riddarna ett allvarligt bakslag vilket kan ses som ett första tecken på den tyska ordens begynnande nedgång. Händelsen markerar å andra sidan början på den polsk-litauiska storhetstiden under 1400- och 1500-talen.

Baltikum - territoriella förändringar, med texter (engelska):

Estland 1218-1346, Tyska orden 1260-1525, Upplösningen av ordensstaten 1561 (med karta), Textfil (1561). Från den encyklopediskt upplagda webbsidan: World History at KMLA.

Under mitten av 1400-talet förvärrades de inre konflikterna, vilket ledde till en svag statsmakt som i sin tur fick till resultat att Preussen i två etapper (1466/1525) kom att tillfalla Polen. Reformationen under 1500-talet var dock den viktigaste orsaken till ordensstatens nedgång. Ordensstaten var ju från första början en med katolska kyrkan förbunden institution.

Då ryska räder orsakade stor förödelse vände sig den livländska adeln, 1561, till Polen för beskydd. Borgarna i Tallinn valde att söka svenskt beskydd och 1561 blev därför norra Estland svenskt. Därmed var den tyska ordensstaten upplöst. Riga fortsatte att var en fri stad i tjugo år men 1581 vände sig även Rigaborgarna till Polen för beskydd.

Från 1558-83 rådde det livländska kriget mellan Polen och Ryssland. När ryssarna drog sig tillbaka 1581 fortsatte konflikten om Livland mellan Polen och Sverige. Det Livland vi nu talar om var mindre än den medeltida livländska ordensstaten. Se karta (grönt område på kartan). Den svensk-polska konflikten ledde i början av 1600-talet till krig mellan de båda länderna. Mer om detta i nästa avsnitt!

Sidans topp


KOMMENTARER

1) Hur kontakterna mellan Danmark via Sverige kunde gå visas av "Kung Valdemars segelled". Tillbaka

2) Svärdsriddarorden gick därefter under benämningen den livländska orden som alltså var en gren av den större tyska orden. Se en kort sammanfattning av den tyska orden. Tillbaka

3) Alexander Nevsky är en rysk (och sovjetisk) nationell hjälte. Två år innan slaget på Peipussjön mot de tyska riddarna hade han lett försvaret mot ett svenskt anfall vid floden Neva, därav tillnamnet Nevsky. Det svenska korståget som ska ha letts av Birger Jarl misslyckades liksom ett försök att, tillsammans med tyska orden, anlägga en stödjepunkt söder om Finska viken.. Se också Alexander Nevskij. (NE). Tillbaka

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002