Litauen - union med Polen
Innehåll: Storfurstendömet Litauen, Polen-Litauen, Polens delning.

 

Storfurstendömet Litauen

Olika litauiska stammar enades under 1200-talets första hälft under storfursten Mindaugas. Litauerna kunde, i motsats till de baltiska folken norr om dem, bjuda motstånd mot den tyska orden. Andra mäktiga grannar var Gyllene horden, storfurstendömet Moskva och Polen.

Landet feodaliserades. Livegenskapen bland bönderna ökade. Typiska feodala strider mellan olika feodalherrar ägde rum men efter en period av splittring konsoliderades storfurstendömet och expanderade, i sydlig och östlig riktning. Mot slutet av 1300-talet omfattade riket ett vidsträckt område från Östersjön till Svarta havet. Se karta.

Sidans topp

Unionen Polen-Litauen

När Litauen under storfursten Jogaila, delvis på grund av yttre hot, vände sig västerut mot Polen och valde katolicismen före den ortodoxa läran blev det en vattendelare i hela Östeuropas historia. Unionen med Polen 1386 (se inledningssidan) gjorde Polen-Litauen till en dominerande stormakt i Östeuropa. Se karta: Polen-Litauen omkring 1500.

Mot slutet av 1500-talet förändrades styrkeförhållandena inom den polsk-litauiska unionen. Genom fördraget i Lublin 1569 blev Litauen en underlägsen partner. Den litauiska adeln poloniserades och de litauiska bönderna sjönk alltmer ner i livegenskap. Från och med nu kallas unionen helt enkelt Polen.

Polens stormaktsställning försvagades från och med slutet av 1500-talet. Orsakerna var framför allt svåra yttre hot från grannarna. En väsentligt bidragande orsak var också den försvagning som den inhemska centralmakten råkade ut för. Adeln, som här levde kvar i feodala förhållanden, var mycket självständig och kungamakten i motsvarande grad svag. I den polska riksdagen, Sejmen, hade varje adelsman vetorätt (så kallat liberum veto) vilket innebar att en enda adelsman kunde fälla ett förslag. Detta omöjliggjorde förstås reformer och nödvändiga beslut över huvudtaget. Av detta har uttrycket en polsk riksdag kommit för att beteckna anarki och oordnade politiska församlingar.

Sidans topp

Polens delning

Under 1700-talet kastade sig, i tre omgångar, de tre grannarna Ryssland, Österrike och Preussen över det nu starkt försvagade Polen. Polen försvann helt enkelt från den politiska kartan. Genom den sista av dessa delningar 1795 kom större delen av dagens Litauen att hamna under den ryske tsaren. Se karta!

Sidans topp


 

© Lars Hammarén 2002