Instuderingsfrågor: Artonhundratalet

 

Allmän historia

1. På vilka sätt var Napoleon både revolutionens dödgrävare och bevarare?

2. a) Vilken samhällsklass ökade framför allt i antal under 1800-talet?

b) Vilken ideologi lockades denna av?

3. Vilka är de huvudsakliga idéerna i marxismen?

4. Redogör för orsakerna och förloppet av Krimkriget!

5. a) Varför misslyckades det första försöket att ena Tyskland (1848)?

b) Vem ledde genomförandet av det tyska enandet på 1860-talet och hur gick det till?

6. Vilka var orsakerna till den nya imperialismen (1870-1914)? Hur skilde den sig från den tidigare imperialismen?

7. Redogör kort för inslagen i det tidiga 1800-talets konservatism! Hur förändrades denna ideologi fram till början av 1900-talet?

8. Vad menas med ekonomisk liberalism?

9. Hur utvecklades liberalismen från upplysningstiden till början av 1900-talet?

10. Vad innebär nationalismen som ideologi? När uppstod den?


© Lars Hammarén 2006