Instuderingsfrågor: Medeltiden

A) Allmän historia


1) Redogör för vad som hände under folkvandringstiden! Vad blev resultatet av folkvandringarna?

2) Vad avses med den mörka medeltiden? Vilken tidsperiod (århundraden) gäller det? På vilket sätt var den mörk?

3 a) När, var och hur uppstod feodalismen i Europa? Vad menas med feodalism som ett politiskt - militärt system?

b) Vad menar man med feodalismen som ett ekonomiskt - socialt system?

4) Redan under tidig medeltid gjordes många tekniska förbättringar inom jordbruket. Utveckla och exemplifiera!

5) Vad menas med den karolingiska renässansen? På vilket sätt var det en renässans?

6) Redogör för förhållandena inom kyrkan och det religiösa livet under den tidiga medeltiden!

7) Vad hände under högmedeltiden som var av så genomgripande betydelse för den ekonomiska utvecklingen?

8 a) Redogör för situationen i det Tyskromerska riket under högmedeltiden!

b) Vad var investiturstriden och hur slutade den?

9) På vilka sätt var högmedeltiden en kulturell storhetstid? Vad avses med att denna kultur till stor del var internationell?

10) Vilka var orsakerna till korstågen? Vilka följder fick de?

11. Vad avses med senmedeltidens kris? Hur yttrade den sig? Vilka kan orsakerna ha varit?

12) Redogör för kungamaktens utveckling från 800-talet till medeltidens slut. Gick utvecklingen åt samma håll i alla länder?

13) Vad låg bakom bonde- och hantverksupproren under 1300-talet? Ge exempel på uppror! Hur slutade de?

14) Hur förändrades böndernas ställning i Väst- respektive Östeuropa under senmedeltiden? Hur förklaras utvecklingen?

15) Varför samarbetade ofta kungarna med borgarna under hög- och senmedeltiden?

16) När upphörde feodalismen? Vilka var orsakerna till dess nedgång?

17) När började den ekonomiska konjunkturen vända igen efter krisen under senmedeltiden? På vilka sätt blev det bättre igen?


B) Svensk historia

1) Hur och när skedde det svenska riksenandet?

2) Jämför utvecklingen av feodalismen i Sverige och på kontinenten! Vad var Alsnö stadga?

3) Vilka viktiga händelser inträffade under Magnus Erikssons regering?

4) Berätta om Heliga Birgitta!

5) Redogör för tillkomsten av Kalmarunionen!

6) Vad var engelbrektsupproret? Vilka var orsakerna till detta?

7) Varför upplöstes kalmarunionen? Hur gick det till?

Sidans topp

 
© Lars Hammarén 2008