Instuderingsfragor till den tidigmoderna perioden del 1

Inledande frågor på senmedeltidens renässans och humanism + översikt av den nya tiden

sid 52-55:

1. Nämn några viktiga städer i Norditalien under medeltiden! Vad grundade de sin styrka på? Hur var förhållandet mellan borgarna och adeln i dessa städer? Hur såg dessa grupper och furstarna på renässansidealen?
2. Vilken roll spelade korstågen för utvecklingen i dessa städer?
3. Vad var humanismen? Vad var det som humanisterna såg som så positivt i antiken?
4. Vad var Platonakademin? Vilken roll spelade turkarnas erövring av Konstantinopel för humanismen i Italien?
5. Vad betyder ordet renässans? Var uppstod denna kulturrörelse? Vad var det som "återuppstod"?
6. Vilka kännetecken har renässanskonsten?
7. Beskriv den allmänna tidsandan under medeltiden!
8. Hur såg man på livet och världen under renässansen? Vilken tidsanda rådde och hur skilde den sig från medeltidens?

sid 65-68:

9. Varför sätter man en gräns mellan medeltiden och nya tiden ungefär omkring 1500? Inom vilka områden blev det en ny tid? Nämn några särskilt viktiga händelser som inträffar då!
10. Var uppstod den tidiga kapitalismen?
11. Vilka behov och ideal hade borgarklassen?
12. Hur såg furstarna på renässansidealen? Förklara varför!
13. Vilket förhållande rådde som regel mellan borgarna och furstarna? Förklara varför!
14. Vilka följder fick allt detta för feodaladeln? Vilka uppgifter fick högadeln respektive lågadeln?
15. Vad innebär begreppet sekularisering? På vilket/vilka sätt innebar renässansen en sekulariseringstendens?
16. Vilken tidsindelning gör man av renässansen som en konsthistorisk period?
17. Nämn några viktiga renässanskonstnärer!
18. Sammanfatta vad renässansen innebar som en allmän tidsanda! Vilket samband kan du se mellan renässansens allmänna ideal och utvecklingen inom ekonomi och politik?
19. Analysera tavlan Ambassadörerna av Hans Holbein d.y. På vilket sätt återspeglar den renässansperioden?© Lars Hammarén 2006