Instuderingsfrågor - tidigmoderna perioden del 4

Den starka furstemakten - nationalstaten

1. Beskriv kortfattat i punkter hur kungamakten förändrades från senmedeltiden till 1600-talet!
2. Jämför feodalsten med ständerstaten vad gäller den politiska kampen om makten! Vilka grupper deltar i maktkampen? Vilka får större, vilka får mindre betydelse?
3. Vilka olika slag av inkomster fick kungen allt mer under senmedeltiden och tidigmoderna perioden? Vad behövde kungen framför allt pengarna till?
4. Vilka förändringar skedde inom vapentekniken? Hur påverkade dessa feodaladelns ställning tror du?
5. Vilka stod närmast kungen och var hans rådgivare?
6. Vad hände på rättskipningens område?
7. Nämn några typiska representanter för 1500-talets starka furstemakt!
8. Hur skulle fursten vara enligt Macchiavelli? Hur motiverade han sin syn på detta?
9. Vad var en nationalstat?

Kyrkan splittras - reformationen

1. Förklara vad som menas med kyrkans kris eller förfall under senmedeltiden?
2. Vilka hade före Luther försökt reformera kyrkan? Hur slutade dessa försök?
3. Vad var avlat? Varför reagerade Luther mot avlatshandeln?
4. Vad reagerade Luther mer mot?
5. Vilken betydelse kan Erasmus av Rotterdam ha haft för reformationen?
6. Var kunde man enligt Luther få vägledning i religiösa frågor? Var fanns "sanningen"? Jämför med katolicismens syn på detta!
7. Jämför Luthers lära med katolicismen i frågan om hur man kan få syndernas förlåtelse och nå frälsning ("komma till himmelriket")
8. Varför kände sig katolska kyrkan så hotad av Luthers budskap?
9. Vad hände 1517 i Wittenberg?

10. Redogör kort i punkter för händelseutvecklingen de närmaste åren därefter!
11. Vad innebar det att bli a) bannlyst? b) förklarad fredlös?
12. Vilken roll spelade Fredrik den vise?
13. Varför stödde oftast nordtyska furstar Luther? Varför var det viktigt för Luther med detta stöd?
14. Vad menade Luther med "Giv Gud var Gud tillhör och kejsaren vad honom tillhör"?
15. På vilket sätt innebar Luthers lära en viss tendens till individualisering och sekularisering?
16. Vad menas med luthersk arbets- och pliktmoral?

17. Vad går predestinationsläran ut på? Vilken religiös riktning tror på den?
18. Vilka länder, framför allt, blev lutherska ?
19. I vilka länder hade kalvinismen stora framgångar?
20. Vad var orsaken till och syftet med den katolska motreformationen?
21. Vilket var det största av religionskrigen?
22. Hur såg Luther på böndernas uppror 1525 i Tyskland?
23. Är det rätt att kalla 15- och 1600-talens krig för religionskrig? Handlade det bara om religion?© Lars Hammarén 2006