Instuderingsfrågor tidigmoderna perioden del 5

 

Från furstemakt till envälde - eller parlamentsmakt. Inrikes- och utrikespolitisk utveckling

1. Hur kunde Karl av Habsburg komma att regera i det jätterike som kallades riket där solen aldrig gick ner? Varför kallas han ibland Karl V och ibland Karl I?

2. Vilka problem fick Karl V? Hur gick det med jätteriket (1556)?

3. Vad var absolutismen? Under vilken tid dominerade denna lära om kungamakten? Vilket var typlandet - och det dominerande landet i Västeuropa under absolutismens tid?

4. Hur motiverade Thomas Hobbes sin syn på enväldet?

5. På vilket sätt stärktes kungamakten i England under Henrik VIII?

6. Varför blev England ekonomiskt starkare under 1500-talet?

7. Hur utvecklades de religiösa förhållandena i England?

8. Hur var förhållandet mellan England och Spanien? Vad ledde det till 1588?

9. Vad handlade de inrikes konflikterna i England under 1600-talet om? Vilka grupper stod mot varandra och varför?

10. Redogör för händelserna i England vid följande tidpunkter:
a) 1649? b) 1660? c) 1685? d) 1688?

11.Vilken syn på maktutövning hade John locke?

12.Vad var Bill of Rights?

13.Förklara vilka religiösa, ekonomiska och politiska orsaker som låg bakom det
trettioåriga kriget?

14.Varför gick Sverige in i trettioåriga kriget? Hade Sverige hjälp av något land?

15.Hur gick det för Sverige i kriget? Vad hände vid Breitenfeld och Lützen? Och sedan?

16.Vilka blev de viktigaste resultaten av kriget? Var och när slöts freden?

17.Vad var det nederländska befrielsekriget? Hur slutade det?

18.Varför blev Spanien "fattigt trots att det var rikt"?

19.Vilka var de mäktigaste staterna i Östeuropa? Hur utvecklades situationen i dem?


 

© Lars Hammarén 2006