Vägar till nuet - och framtiden?
Fördjupnings- och diskussionsuppgifter


Tillbaka

Capensis förlag


I
nledande om kursernas inriktning

Som nämnts inledningsvis (se startsidan) väljer jag en modernhistorisk inriktning för Historia 1a1. I boken för denna kurs har jag inga hänvisningar till fördjupningar för de äldre epokerna (däremot några enstaka om historiebruk och bilder; se menyn överst). I den här webbdelen, som är gemensam för kurserna, finns däremot gott om fördjupningstips m.m. även för de äldre epokerna (se menyn överst). Vad och hur mycket som ska tas upp i respektive kurs avgörs dock som nämnts av lärare och elever tillsammans. Att långsiktiga förändringsprocesser som sträcker sig tillbaka till äldre epoker ska ägnas ett fördjupat studium i 1a2/1b är dock helt klart (se Centralt innehåll och startsidan).

Här nedan finns en rad länk- och litteratutips till en rad fördjupningsämnen. Gränsen mellan denna avdelning och "Källor och källkritik" samt "Historiebruk" är inte glasklar. Tanken är dock att den här avdelningen i första hand ska vara till för fördjupningar där aspekter av källkritik och/eller historiebruk endast spelar en mindre roll eller ingen roll alls.

Internetlänkar m.m. till fördjupnings- och diskussionsuppgifter (1a1 och 1a2/1b)

Under varje delrubrik nedan syftar de blåmarkerade länkarna på webbtips som ges i boken för 1a1. De grönmarkerade är sådana som jag företrädesvis använder i kurserna 1a2/1b (men som sagt valet är fritt för varje lärare och klass och någon absolut strikt uppdelning enligt ämnesplanen kan knappast göras). Det kan tilläggas att förslagen för 1a2/1b, dvs de gröna länkarna, har bara påbörjats. De ska utökas till dess böckerna för dessa kurser blir färdiga.

Om historia som ämne
Kommentar: den grundläggande teorin om källor och källkritik anser jag ska finnas med för båda kurserna.Däremot bör källkritiken tillämpas på ett mer fördjupat sätt i 1a2/1b. En genomgång av styrdokumenten om detta finns under menyn Källor och källkritik ovan!

Den Sanna Historien (UR/Kunskapsbanken; inloggning via mediecentral) Om programmet sägs: "Vi tar upp olika syner på forntidens historia, historieskrivning och källkritik och hur historia använts i olika syften."

Källkritik På Skolverkets webbplats finns åtskilliga tips om hur du kan arbeta med källkritik i skolan och hur eleverna kan öka sin källkritiska medvetenhet. Här finns även filmer och artiklar som behandlar källkritik och mediekritik. Se särskilt Lathund i källkritik och Kolla källans wiki (med t ex Klassiska fotomanipulationer).

Förhistorisk tid och forntid
Jordbruksrevolutionen (från Historia 123 av Joakim Wendell; artikeln börjar med "Förhistorisk tid" och fortsätter med "Jordbruksrevolutionen". Kommentar: Även om båda kurserna ska ha en tonvikt på modern historia finns, som nämnts, stöd också för fördjupningar i äldre epoker. Detta gäller särskilt i samband med långsiktiga förändringsprocesser som ska tas upp i 1a2/1b (se Centralt innehåll, punkt 1 resp. 3) Jordbruksrevolutionen är lämpligt om Jordbrukets utveckling valts som sådan förändringsprocess. Detsamma gäller Flodkulturerna som kan vara lämplig att fördjupa sig i om förändringsprocessen Statsutveckling valts.

Den europeiska epokindelningen
Uppgift (från Historia 123): Tidslinje om den europeiska epokindelningen Utgå från läroboken + Epoker (powerpoint). Obs i denna uppgift skiljer man inte på allmän europeisk (egentligen syd- och västeuropeisk) och svensk historia. För ett nyanserat svar ska du göra två tidslinjer !

Medeltiden
Var de mörka århundradena verkligen så mörka? (kortare artikel i SvD:s historieblogg 31/1 2014 av professor Dick Harrison; Litteratur: av samme förf. Krigarnas och helgonens tid, kap. Människorna, deras liv och försörjning (Prisma 2008).

Tidigmoderna perioden: från renässans till upplysning

Diskussionsuppgift: Varför blev det just européerna som kom att dominera världen under denna tid? Vilka följder fick detta? Se bl a De europeiska stormakterna och Amerikas möte med Europa (J.Wendell/ Historia 123) samt Ekonomisk historia: tidigmodern tid 1500-1700 - upptäckter, kapitalism och merkantilism: (So-rummet/ föreläsning/ film av gymnasieläraren Anders Larsson)

Diskussionsuppgift: Vilka likheter kan man se mellan upplysningen och renässansen? Se bildspelet Renässansen, humanisen och upplysning (Historia 123 J.Wendell) samt Från renässans till upplysning (med musik) av samme författare men på webbplatsen "Svenska 123". Länkar till flera liknande ämnen på So-rummet, bl a. den lättsamt skrivna Renässansen och perioden 1500-1700 (av Liselotte Siwertsen-Carlson; So-rummet).

Tidigmoderna perioden: revolutionernas tid

Fördjupning: om någon viktig händelse eller person i Amerikanska revolutionen. Internet: Amerikanska revolutionen (So-rummet J. Wendell); Amerikanska revolutionen (So-rummet. Robert de Vries); Massor av filmklipp finns på Youtube/So-rummet t ex Revolution - America History in HD - Documentary.(påpekande från So-rumet: "Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.")

Fördjupning: någon viktig händelse eller person under Franska revolutionen - Internet: Orsaker till franska revolutionen (Historia 123 J.Wendell); Vad är grejen med franska revolutionen (So-rummet, av historieläraren Mattias Axelsson; Ingår i serien Det moderna samhället växer fram 1750-1900, Historia 1).

Diskussionsuppgift: Jämför den amerikanska och den franska revolutionen! Vilka likheter finns det? Skillnader? Vad var revolutionärt? Anvisningar för uppgiften. Se artiklar ovan på So-rummet (det finns ytterligare flera där).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denna sida:

Inledning om uppdelning 1a1 - 1a2/1b

Tidsperioder:

- Om historia som ämne
- Förhistoria och Forntiden
- Den europeiska epokindelningen
- Sverige under forntiden

 

Svenska webbplatser
för historia

So-rummet
Forum för Levandehistoria
Historiska museet
Populär historia
Säkerhetspolitik.se
SvD, Historiebloggen och Under strecket
Stockholmskällan
Historia.se (historisk statistik)
Historia 123 (J.Wendell)
Adjunkten.com (C.Lundahl)
Peter Englunds textarkiv Fornsvenska textbanken (med nysvenska annexet)
Nationalencyklopedin (med NE/Skola)
Nationella SLI
UR/Kunskapsbanken

Samling av ämneslänkar på svenska och engelska

Tipsa mig gärna om andra bra webbplatser!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Lars Hammarén 2014 


 

 

INSTUDERINGS-
FRÅGOR