Vägar till nuet - och framtiden?
Kompletterande material till boken


Hem
(förf. hemsida)
Capensis förlag


Vad ska ingå i 1a1 respektive 1a2/1b? Vilken vägledning ger ämnesplanen och Skolverkets kommentarer ?

Den korta inledande kursen Historia 1a1 (50 poäng) för yrkesprogrammen och teknikprogrammet ska enligt Skolverkets kommentarer vara "en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden". Detta gäller även kursen Historia 1b (100 poäng) som är för övriga program (Se Skolverket/kommentarer s.4). Historia 1a2 (50 poäng) är en påbyggnadskurs till kurs 1a1. Den ska innehålla de teoretiska och metodologiska moment som saknas i 1a1 men finns i 1b. Kurserna 1a1 + 1a2 är lika med 1b.

Modernhistorisk inriktning för 1a1-boken
Av ovanstående framgår att kurserna har en modernhistorisk inriktning. Samtidigt sägs i den första punkten av Centralt innehåll för Historia 1a1 följande: "Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar (min kurs.)". Liknande står att läsa för Historia 1b. Det finns alltså stöd i ämnesplanen för att också fördjupa sig i äldre epoker.

Går vi tillbaka till Skolverkets kommentarer sägs där att "När begreppet förändringsprocesser används i samband med 1800- och 1900-talen innebär det inte att processerna begränsas till dessa århundraden. Det kan vara förändringsprocesser som behandlats redan under arbetet med den äldre historien och fortsätter under 1800- och 1900-talen." Men det sägs också att "Omfattningen av arbetet med olika epoker och andra tidsperioder samt nivån på fördjupningarna kan avgöras av elever och lärare gemensamt (min kurs.)."

När jag skrivit boken Vägar till muet - och framtiden? för 1a1 har jag av praktiska skäl (det korta timtalet) valt att inte hänvisa till fördjupningar om de äldre epokerna. Min tolkning är att 1a1- kursen i första hand ska ha en modernhistorisk prägel. Däremot bör mer av äldre perioder finnas med i 1a2/1b.

1a2/1b mer teoretiskt och metodologiskt innehåll
I ämnesplanens Centrala innehåll för 1a2/1b talas uttryckligen (till skillnad från i 1a1) om "långsiktiga historiska förändringsprocesser". Äldre epokers historia ska alltså i 1a2/1b få större utrymme jämfört med i 1a1. Uppdelningen enligt ämnesplanen avgörs i övrigt mer utifrån graden av komplexitet. I 1a2 ska man t ex - i samband med förändringsprocesser - använda sig mer av historiska begrepp som t ex orsak – verkan, kontinuitet – förändring, struktur – aktör. Valda förändringsprocesser ska alltså i 1a2/1b behandlas på ett mer analytiskt sätt, med användning av för dessa processer specifika begrepp.

Vidare ska såväl källkritik som historiebruk behandlas på ett mer ingående sätt i 1a2/1b (se "Vad skiljer 1a1 från 1a2/1b vad gäller källhantering?" under menyn "Källor och källkritik" ovan). Av ämnesplanens centrala innehåll framgår också att för 1a2/1b tillkommer "Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige".

Viktiga begrepp till resp. kapitel i boken

 

Tiden efter 1945

Kalla kriget
Kalla kriget, tredje världen, befolkningsexplosion, fjärde världen.

En första avkolonisering
Hinduer, sionismen, NF-mandat, etnisk rensning, Västbanken, Gazaområdet, al-nakba,

Avspänning i kalla kriget
Heta linjen, MAD-läge, Interkontinentala robotar, Brezjnevdoktrinen, ESK.

Europa och Världen omkring 1970
Kol och stålunionen, EG, majrevolten 1968, stagflation, inflation, keynesianism, nord-syd konflikten, befolkningsexplosion, fjärde världen.

Kartor från Wikipedia m.m.

Antiken

Den grekiska världen

Hellenistiska världen
Romerska riket

Medeltiden

Folkvandringstiden  alt. Folkvandringstid (Kursnavet)
Karta 1 och Karta 2 Tyskromerska riket (Wikipedia)

Tidigmoderna  perioden (1500-1800)

Triangelhandeln 1 Europa-Västafrika-Amerika
Triangelhandel 2 Amerika-Västafrika-Karibien

Amerikanska revolutionen
Nordamerika omkring 1750 Territoriella anspråk
Parisfreden 1763 med de 13 kolonierna
Boston Tea party
Washington går över Delawerefloden
Självständighetsförklaringen

Franska revolutionen
Text (Wikipedia) med bilder: Eden i bollhuset, Bastiljens stormning och Deklarationen om människans rättigheter.
Eden i bollhuset
Kvinnotåget till Versailles
Avrättningen av Ludvig XVI januari 1793
Robespierre
Franska revolutionen (Historia 123)
NapoleonNedan kan du klicka dig fram till olika slags resurser på Internet inkl. informtion om litteratur, film m.m!

Instuderingsfrågor (mer detaljerade än de som finns i boken) och Särskilda övningar

Tidslinjer och Sammanfattningar för genomgångar

Diskussions- och Fördjupningstips (länkar till texter, källor och dokument, artiklar, youtubeklipp m.m.)

Källor och Källkritik

Historiebruk

Bild, Film, Litteratur och Musik

Artiklar som hänvisas till i boken

Komplex väg fram till den arabiska våren (SvD Under strecket 24/6 2012) Den arabiska våren börjar likna höst (SvD Under strecket 18/6 2013). Samt de senaste om Arabiska våren (SvD Under strcket)

 

Fattiga bärplockare i Californien (Library of Congress). En mycket omskriven bild från ‘the Great Depression” i USA från 1936. Se bl. a. http://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/awpnp6/migrant_mother.html

Medborgarrättsmarsch till Montgomery, Alabama Mer om de två marscherna till Montgomery finns på Library of Congress. Amerikanska inrikesdepartementet har ett lektionsmaterial med bl a bilder att tolka om detta. Se också Medborgarrättsrörelsen (Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denna sida:

Vad hör till 1a1 resp 1a2/1b

VIKTIGA BEGREPP till resp. kapitel i boken

KARTOR

 


 

Svenska webbplatser
för historia

So-rummet
Forum för Levandehistoria
Historiska museet
Populär historia
Säkerhetspolitik.se
SvD, Historiebloggen och Under strecket
Stockholmskällan
Historia.se (historisk statistik)
Historia 123 (J.Wendell)
Adjunkten.com (C.Lundahl)
Peter Englunds textarkiv Fornsvenska textbanken (med nysvenska annexet)
Nationalencyklopedin (med NE/Skola)
Nationella SLI
UR/Kunskapsbanken

Tipsa mig gärna om andra bra webbplatser!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

Lars Hammarén 2014 


 

 

INSTUDERINGS-
FRÅGOR och

ÖVNINGAR